Regulamin organizacyjny

Podmiotu leczniczego Alfa Dental s.c Anna Dudzińska-Filkiewicz, Zdzisław Filkiewicz

§ 1

1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, którym jest Alfa Dental Sc. Anna Dudzińska-Filkiewicz, Zdzisław Filkiewicz, zwany dalej „podmiotem leczniczym”.
2. Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi działalność pod adresem: ul.Iwaszkiewicza 22 B/6 w Olsztynie, ul. Iwaszkiewicza 22A/01

§ 2

1. Regulamin obowiązuje:
– wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
– wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

§ 3

1. Regulamin opracowano na podstawie:
– ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);
– ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
– rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

§ 4

1. Podstawowym celem podmiotu Alfa Dental s.c Anna Dudzińska-Filkiewicz, Zdzisław Filkiewicz jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
2. Do podstawowych zadań podmiotu Alfa Dental s.c Anna Dudzińska-Filkiewicz, Zdzisław Filkiewicz należy:
– prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej,
– udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
– organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
– współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami
– udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo,
– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
– prowadzenie działalności szkoleniowej,
– prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
– inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

§ 5

1. W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się zakład leczniczy:
Alfa Dental s.c Anna Dudzińska-Filkiewicz, Zdzisław Filkiewicz
2. W obrębie zakładu leczniczego wskazanego w pkt. 1 funkcjonują komórki organizacyjne:
– Poradnia stomatologiczna

§ 6

1. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia specjalistycznego – leczenie stomatologiczne z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, ortodoncji, stomatologii dziecięcej oraz periodontologii.

§ 7

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania Poradni stomatologicznej, zlokalizowanej w budynku przy ul. Iwaszkiewicza 22b/6 oraz Iwaszkiewicza 22a/01 Olsztyn (miejsce udzielania świadczeń)

§ 8

1. Świadczenia w ramach komórki organizacyjnej Alfa Dental udzielane są w dni:
Poniedziałek: 8.00-20.00
Wtorek: 8.00-20.00
Środa: 8.00-20.00
Czwartek: 8.00-20.00
Piątek: 8.00-20.00
Sobota: 9:00-15:00 ( co 2 tyg)
1) Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym
z pacjentem.
2) Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
– osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,
– telefonicznego pod numerem telefonu +48 508 424525,
– drogą poczty elektronicznej pod adresem gabinet@alfadental.pro
2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
3. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
6. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
7. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
8. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§9

1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, kierują na leczenie szpitalne, badania diagnostyczna lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.
2. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie (zdjęcie Rtg ortopantomograficzne, badanie tomografii stożkowej twarzoczaszki, zależnie od wskazań)

§ 10

1. Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórki organizacyjnej należy:
– realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
– kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
– dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;
– zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;
– przestrzeganie tajemnicy zawodowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;
– wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
2. Do podstawowych zadań komórki organizacyjnej Alfa Dental należy:
– badanie i porada lekarska,
– określenie zaawansowania zachorowania pacjenta,
– określenie kierunku leczenia,
– postawienie diagnozy,
– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
– opieka profilaktyczna
– działania diagnostyczne
– udzielenie pierwszej pomocy doraźnej
– profilaktyka stomatologiczna
– świadczenia z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej
– świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej
– świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej
– świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją
– świadczenia z zakresu ortodoncji
– świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej
– świadczenia z zakresu periodontologii
– prowadzenie dokumentacji medycznej.
3. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.
4. Współdziałanie między poszczególnymi pracownikami podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu pomocniczego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

§ 11

1. Udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
2. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
4. Dokumentację, o której mowa w ust. 2 udostępnia się w szczególności na wniosek:
a) pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną mają osoby lub podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, o którym mowa w ust. 2;
b) podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
c) organu władzy publicznej, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
d) ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratury, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
e) organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
f) zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
– do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
– poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
– poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 5 pkt. 2 podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4zł;
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,40zł;
3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej wynosi 5 zł.
7. Wysokość opłat ustalono z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów wykonania odpisów, wyciągów lub kopii, w tym kopii cyfrowych.

§ 12

1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
2. Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać, informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

§13

1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.
4. W przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl ustawy, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

§ 14

1. Alfa Dental s.c Anna Dudzińska-Filkiewicz, Zdzisław Filkiewicz z siedzibą w Olsztynie ul. Iwaszkiewicza 22b/6 kierują właściciele, zwani dalej Właścicielami i oni oboje reprezentują ją na zewnątrz.
2. Właściciele podejmują decyzje dotyczące Alfa Dental s.c
3. Podczas nieobecności Właścicieli zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
4. Do obowiązków i uprawnień Właścicieli należy:
– organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
– zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników
– podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.

§15

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Alfa Dental s.c pacjent ma prawo do:
– poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
– świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
– rzetelnej informacji o stanie zdrowia
– wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.
2. Do obowiązków pacjenta należy:
– przestrzeganie regulaminu porządkowego Alfa Dental s.c
– przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie placówki
– przestrzeganie higieny osobistej
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
– przestrzeganie zaleceń lekarza
3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Alfa Dental s.c ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Właścicieli placówki.
4. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je doWłaścicieli placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
5. Właściciele Alfa Dental zapewniają dostępność informacji o prawach pacjenta.

§ 16

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Właścicieli i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy.

ZATWIERDZAM
Dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

dn. 23. 01. 2019 r.