DOTYCZY: projektu nr RPWM.01.05.02-28-0053/23, pn. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa
regionu przez przedsiębiorstwo Alfa Dental Sp. z .o. o


Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu przez przedsiębiorstwo Alfa Dental Sp. z o.o


Cele projektu:
– Poprawa konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy
– Rozpoczęcie prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem
gospodarczego dziedzictwa regionu, tj. przywróceniem tradycyjnego zawodu stomatologa
– Wprowadzenie do oferty produktowej Wnioskodawcy nowych dla firmy
– Wzrost zdolności sprzedaży Wnioskodawcy
– Utworzenie przez Wnioskodawcę nowych miejsc pracy
– Wzmocnienie obecnej pozycji rynkowej Wnioskodawcy oraz pozyskanie nowych klientów i wejście
na nowe rynki zbytu


W ramach projektu zaplanowano zakup środków trwałych niezbędnych do świadczenia usług
stomatologicznych w nowoczesnej firmie, z zastosowaniem Innowacyjnych rozwiązań.


Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 1
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu


Planowany budżet projektu: 2 381 290,72 zł, w tym wartość dofinansowania projektu 1 571 413,75 zł.