RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot leczniczy Alfa Dental, ul. Iwaszkiewicza 22b/6, 10-089 Olsztyn, reprezentowany przez Annę Dudzińską – Filkiewicz i Zdzisława Filkiewicz. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- mail: gabinet@alfadental.pro lub telefonując pod numer: 508 424 525

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: gabinet@alfadental.pro lub pisemnie na adres Administratora.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, art. 9 ust. 2 lit. C i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przetwarzane przez administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące Państwa zdrowia w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych:
Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

5. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2018 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
2. Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
3. Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
4. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
5. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, które będzie przechowywane przez okres 22 lat.

6. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: osoby upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej lub do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie:
Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Alfa Dental, ul. Iwaszkiewicza 22b/6, 10-089 Olsztyn jest Pani Paulina Więckiel.

e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl

tel. 534 860 829